تغذیه با توجه به طبع در دوران پیری

تغذیه با توجه به طبع در دوران پیری

خوراکی های معتدل خوراکی های معتدل، خوراکی هایی هستند که مقدار گرمی آنها به حدی نیست که موجب افزایش صفرا شود یا میزان سردی آنها به حدی نیست که موجب افزایش بلغم شود و برای همه انواع مزاج ها مناسب می باشند.